این پیکره نشان گر ،دیوار نوشت عظیم ده بخشی مسجد جامع دهلی است..ده دیوار نوشت به خط ثلث ایرانی و همه به فارسی در مدح شاه جهان ، ..کسی که دستور ساخت تاج محل و قلعه سرخ دهلی را صادر کرد...در دیوار نوشت های عظیم مسجد جامع زیبای دهلی خطی به جز فارسی نمی یابید..و این همه نشان گر اثر بخشی عظمت فرهنگ ایرانی در دیار هند است..زبانی که با عشق چنین بناهایی را با چنین دیوار نوشت های سترگی پیشکش جامعه بشری کرد..به فرمان شهنشاه جهان ،پادشاه زمین و زمان کیهان خدیو کشورستان گیتی ،خداوند گردون توانموسس قوانین عدل و سیاست ،مشید ارکان عدل و دولت ،بسیار دان علی فطرت قضا فرمان ،قدر قدرت فرخنده رای خجسته منظر فرخ طالع بلند اختر آسمان حشمت انجم سپاه خورشید عظمت فلک بارگاه....علی عجمی آذرابادگانی ایراندوست.دهلی نو مرداد 1390

/ 2 نظر / 7 بازدید
اهریمن

ذاداش این که همش عربیه! کجاش پارسی هست؟

اراز

اشتباه بزرگ از همين جا شروع ميشود كه شما عاليجنابان فارسي را مترادف ايراني ميدانيد . علنا با قانون اساسي مخالفت ميكنيد . شايد ان متن توسط تاجيكها يا افغانها نوشته شده . يك افغان يا تاجيك نيز ميتواند همان ادعا را بكند . البته اگر بهانه نياريد كه ايران قديم شامل تاجيك و افغان نيز بوده كه در ان صورت بايد گفت كه هزار سال گذشته حاكمان ايران اكثرا از اسياي ميانه بودند .