.و در سمت راست نامه ای را می بینید، فارسی و به خط مینورسکی شرق شناس و ایران شناس برجسته و نامی که در آ ن از شادروان ایرج افشاربه دلیل تنظیم و تحشیه و شرح نویسی موارد مبهم این کتاب قدردانی و تمجید نموده است... شادروان ایرج افشار صدها کتاب این گونه را از پستوی کتابخانه های معتبر دنیا بیرون کشید و با حاشیه نویسی ها دانشمندانه خود موجب شد تا همگان از مکنونات نویسندگان این سنخ کتاب های ارزشمند امکان یابند تا بهره مند شوند...و تاریخ عالم ارای عباسی کتابی بس ارزشمند است و بازمانده از عصر زمامداری شاه عباس یکم...دفتری که به گستردگی از سالهای زمامداری ان زمامدار و شرایط فرهنگی-اجتماعی و مردم شناسی ان زمان اگاهی می دهد و پا را فراتر گذاشته و تاریخ ایران را از زمان پیش از زمامداری صفویان بازگو می کند.تاریخ عالم آرای عباسی، در میان دیگر تواریخ عصر صفوی ، به لحاظ در برداشتن شرح بسیاری از جنگ های داخلی و خارجی این دوره منحصر به فرد است . اسکندر بیک که خود در بعضی از این جنگ ها شرکت داشته و از نزدیک شاهد بسیاری از وقایع بوده، هر یک را به تفصیل در تاریخ خود شرح داده است..نثر کتاب بر خلاف دیگر کتبی چون خلد برین واحسن التواریخ و صفوه الصفا--نه منشیانه..بلکه نسبتا ساده است و شیوا و نویسنده تا انجا که امکان داشته به فارسی روان و زیبا نگاشته و کتاب را اکنده از شعر های زیبا و ترجیعات ادبی کرده است...شادروان ایرج افشار در مقدمه ای پیرامون معرفی این کتاب می نویسند....تاریخ عالم آرا تنها وقایع و حوادث نیست.کتابی است که در آن به مباحث و مسائل اجتماعی نیز کم و بیش توجه شده است.مولف آن را باید مردی دقیق و عمیق دانست که با احوال روحی و اجتماعی مردم زمان خود آشنا بوده است...از دیگر ارجمندی های این کتاب آشنایی با ملل همسایه ایران چون عثمانی ،گرجیان ،هندیان و ترکمانان فرارودان است...با مطالعه این کتاب می توان به ساختار فرهنگی-نظامی-و دیوانی و جتی ادبی دینی صفویان تا عصر شاه عباس بزرگ به میزان زیادی پی برد..یکی از ارجمندی های کتاب تاریخ عالم آرا شرح دقیق تحولات روی داده در آذربایجان و اران و شروان است...مولف به دقت شرح می دهد که آذربایجان از اران و شروان جداست...کافی است واژه های شروان و اران و آذربایجان در این کتاب مورد بررسی قرار گیرد تا پی بریم شروان و اران هیچگاه نام آذربایجان نداشته است..و به گونه ای که تکرار نام های آذربایجان و شروان از شماره بیرون است و حتی مولف شرح می دهد که شاه اسماعیل یکم نخست از محاصره قلعه بادکوبه شروان دست کشید و به آذربایجان بازگشت تا سلطنت را اعلام نماید..از نکات مهم دیگر این کتاب دقت مولف در بیان نواحی عرب نشین خوزستان است..به گونه ای که واژه عربستان را تنها به نواحی عرب نشین خوزستان منتسب می کند.. عربستان حویزه ...بر خلاف دوره قاجاریه که برخی مولفان سراسر خوزستان را گاهی به اشتباه عربستان می نامیدند..در این کتاب بخش های مهمی مربوط به جنایات سپاه عثمانی در آذربایجان و تبریز شرح داده شده و جنایات عثمان پاشا به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است..جنایاتی که توسط عثمانیان به مدت بیست سال اشغال به طول انجامید و از تبریز ویرانه ای ساخت.در صفحه 310 چنین می خوانیم...در اثنا تعمیر قلعه عثمان پاشا در تبریز تجویز قتل عام نمود و چون مقاومت تبریز یان در برابر سپاه عثمانی زیاد شد عثمان پاشا نوشت...تبریز خلقی عجب فرسه لو طایفهخ دورلر...یعنی اهل تبریز طایفه فتنه انگیز تمام کشتنی اندمردان را طعمه بلا ساخته اموال و اسباب را نهب زده و غارت نمودند و بسیاری از نسا ئ و صبیانرا اسیر کردند و فریاد و فغان اطفال و عورات بفلک اثیر رسیده .....اما سرانجام با رشادت شاه عباس بزرگ تبریز از آن کشتار و اشغال رهایی یافت..صفویان از بسیاری از جهات تشابهات فراوانی با ساسانیان داشتند..به گونه ای که شاهنشاه صفوی همواره خسرو گیتی ستان نامیده می شد.اسکند بیگ ترکمان در صفحه 683 کتاب شعری اورده و در وصف تعمیز قلعه تبریز پس از شکست عثمانیان چنین می نویسد...شاه عباس شاه والاجاه...خوش اساسی نهاد در تبریز....طرفه حصنی رفیع بنیادی....که نه کسری نهاد نه پرویز....تا بود ثبت بر صحیفه دهر...شرح تاریخ خسرو پرویز....عمر دولت قرین خسرو عهد...در جهان باد تا برستاخیز...دوره شاه عباس یکم را بایستی اوج ایران مداری صفویان دانست..زمانی که به راستی شکوه ساسانی زنده شد و بی دلیل نیست که در تاریخ عالم ارا بار ها از این نکته اشارتها رفته است...و شاهنشاه صفوی تکیه زننده بر تخت کیانی..در صفحه 378 چنین می خوانیم...شها ملک و دولت بکام تو باد...فلک پیرو و بخت رام تو باد....مبارک بود بر تو تاج شهان....که بر توست زیبنده ،تخت کیان...بر ارای اورنگ فر ماندهی...که هستی سزاوار شاهنشهی..در تاریخ عالم آرا ، مردم نیز حضور دارند و ما می توانیم از رهگذر مطالعه ی وقایع درباری، سیاسی و نظامی ، به طور محدود درباره ی اوضاع اجتماعی آنها در آن دوره ، اطلاعات ارزشمندی به دست آوریم . مطالبی که اسکندر بیک درباره ی برخی از شهرهای ایران دارد ، عموماً حکایات غم انگیزی از اوضاع شوم اجتماعی ( جنگ ها و بلاهای طبیعی) است . او از وقوع زلزله های سخت در عصر شاه عباس و کشتار جمعیت خبر می دهداگر می خواهید دقیق ترین اطلاعات دست اول و مستند را پیرامون ساختار سیاسی-دیوانی-فرهنگی-دینی صفویان و ویزگی های جغرافیایی ایران تا پایان زمامداری شاه عباس یکم دریابید ،خواندن کتاب ارزشمند تاریخ عالم ارای عباسی را فرموش نکنید..بی گمان با خواندن این کتاب دانش گسترده ای پیرامون ایران آ ن روز گاران خواهید یافت و با رجوع به فصل های آ ن خواهید توانست به شیوه ای مستدل و استوار پاسخ های درخوری به دشمنان ایران و تاریخ سازان دروغزنی دهید که امروز سعی دارند با توسل به دروغ و جعل نیات پلید و ایران ستیزانه خود را پیش برند...البته که با وجود چنین دفتر های شیوا-تاریخی و اصیل و مستندی مقاصد انها نقش بر آب خواهد شد..البته به شرطی که مطالعه و دانش ورزی را پیشه خود سازیم و به مدد خرد پژوهی و ژرف نگری در متون تاریخی ،سدی استوار در برابر دروغ زنانی باشیم که اسناد اصیل تاریخی را -چه مذبوحانه و بی حاصل به چالش کشیده اند...

/ 9 نظر / 8 بازدید
بوف کور

این حکومت 32ساله ایران ستیز جمهوری اسلامی - اخوندی - ارزویش پیشرفت ممالک اسلامی است نه ایران ما این اخوندها ذره ای عشق به ایران ندارند ابروی ایران را در جهان بردند و هزاران جنایت کردند که باید ازش فیلمها ساخت... جاویدایران

کورش

این سایتها را مطالعه کن www.parstv.tv www.bahrammoshiri.com www.nahademardomi.com www.savepasargad.com

کورش

این سایتها را مطالعه کن www.parstv.tv www.bahrammoshiri.com www.nahademardomi.com www.savepasargad.com

نادر

برای زندگی بیایید شهرجدیدبهارستان شهربهارستان تقریبا10کیلومتری شهراصفهان است برای ایام نوروز هم می توانید مسافرت کنید به اصفهان و بهارستان

اسفندیار

اگر بتونی بری تو وبلاگهای جدایی طلبان پان عرب و پان ترک جوابشون را منطقی بدی عالیه تو گوگل فارسی سرچ کن پان عرب - پان ترک - پان عربیسم - پان ترکیسم

کاوه

تو اینترنت سایت جهانی googleپارسی سرچ کن رضا پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی یا رضاشاه دوم - محمدرضاشاه - رضاشاه - دوره پهلوی - دوره مشروطه - دموکراسی - حقوق بشر - حقوق شهروندی - جنبش سبزایران - ندااقاسلطان - سهراب اعرابی - ترانه موسوی - میرحسین موسوی - مهدی کروبی - سیدمحمدخاتمی - ناسیونالیسم - لیبرالیسم مطالبی میاد زیاد

کاوه

تو اینترنت سایت جهانی googleپارسی سرچ کن رضا پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی یا رضاشاه دوم - محمدرضاشاه - رضاشاه - دوره پهلوی - دوره مشروطه - دموکراسی - حقوق بشر - حقوق شهروندی - جنبش سبزایران - ندااقاسلطان - سهراب اعرابی - ترانه موسوی - میرحسین موسوی - مهدی کروبی - سیدمحمدخاتمی - ناسیونالیسم - لیبرالیسم مطالبی میاد زیاد

شبنم

چندتا خط موبایل شهراهواز را بهت میدم بهشون اس ام اس اگاه کننده بده بگو که گول جدایی طلبان پان عرب را نخورند و باهاشون مبارزه کنند مرسی 09169004260 09161188477 09169044733 09166158771 09358920666 09395779700

ازادمرد

مرگ بر نژادپرستان ایرانی که جز فارس قوم دیگری را قبول ندارند. به امید روزی که ایران تکه تکه شود