درحالیکه دانشگاههای کشور را فضای فوق امنیتی احاطه کرده است، نمایشگاه پان بوزقوردهای تجزیه طلب به راحتی در دانشگاه تبریز با حضور رئیس این دانشگاه برگزار میشود! شگفتا

البته واقعا لیاقت پان گرگ ها همین قدرست که عکس محمد تقی زهتابی کیریشچی (نوکر سابق حزب بعث در رادیو بغداد) به جای تصویر ستارخان ها و کسروی ها در پوستر مراسم شان به چشم بخورد
http://www.tebrizsesi.com/site/news/10-azerbaycan/3214-1389-12-14-15-37-19

عکس سوم این گزارش،مثلا مجلس خیالی سربریدن کوروش توسط "آنا تومروز" را نشان میدهد که یکی از تازه ترین کشف های بوزقوردها محسوب میشود! این ادعای تورک بودن سکاها یکی از خنده دارترین ادعاهای پان بوزقوردهاست که اولین بار توسط پروفیسور! محمد تقی کیریشچی زهتابی در کتاب تاریخ خیالی ترکان ایران بدون کوچکترین رفرنسی نوشته شد و در جمهوری اسلامی منتشر و به چاپ هشتم رسید.

کوروش به دست تهم ریش (تلفظ یونانی: تومیریس) ملکه ماساژوت ها شاخه ای از اقوام سکا، کشته شد... که پان تورک ها با تغییر و افزودن "آنا" (ننه) به نام او، سعی میکنند اسم خیالی آنا تومروز! برای او بسازند و اورا به اقوام آدمخوار آسیای مرکزی متصل کرده و او را ننه ی خودشان جا بزنند!!!!:دی....و البته این عکس نفرت آنها از
کوروش کبیر و هرچه که رنگ و بوی ایران دارد را به خوبی نشان میدهد...ببینید چه قدر اینها رذل و ضد بشر هستند که مراسم بریدن سر پادشاه کشورخودشان را در یک نمایشگاه فرهنگی به نمایش میگذارند....ایران هرگز نمیرد . 

/ 0 نظر / 10 بازدید