ارجمندی اصلی این نگاره نقشه از آن روی است که در زمان تنظیم و رسمش به دست ادریسی،پاره های شهری بزرگ کوچک تنها و تنها در شمال خلیج فارس بوده اند و به جز ناحیه قطیف،در 900 سال پیش نمی توانید پاره جغرافیایی قابل توجهی را در جنوب خلیج فارس بیابید که لازم باشد ادریسی در نقشه خود یاد اوری نماید !
نقشه در زمانی ترسیم شده که سلجوقیان در اوج توانمندی و قدرت بوده اند و شیراز و اصفهان دو کانون اصلی قدرت..سه شهر بزرگ شیراز و بصره را در نقشه می یابید....
به همراه بندر سیراف...نزدیک بوشهر کنونی
شاید ندانید که در 900 سال پیش بندر سیراف ،از معتبر ترین و فعال ترین و پویا ترین بنادر تجاری گیتی بوده است و صد ها نوشته پیرامون رونقش در دسترس داریم...افسوس این رونق و رواج بعد ها از میان رفت و اینک سیراف بندری بسیار کوچک است به نا طاهری ،نزدیک بوشهر و البته با خرابه هایی بازمانده از بیش از دو هزارسال پیش...
پاینده دریای همیشه ایرانی پارس
علی عجمی آذرابدگانی ایراندوست..بهمن 1390 خورشیدی

/ 0 نظر / 12 بازدید