توسط ارنست هرتسفلد، باستانشناس برجسته آلمانی در گمانه زنی های ناحیه تخت جمشید کشف شد.تعداد دقیق این لوحه ها 30000هزار عدد بود و با بررسی های بیشتر اشکار شد که 6000لوحه کاملا دست نخورده بوده و نوشتار هایی به زبان ایلامی..یکی از زبانهای نوشتاری رایج در زمان شاهنشاهی هخامنشی روی انها نگاشته شده است.به دلیل نبود کارشناس و خط خوان ایلامی باستان، کسی قادر نبود مفاهیم نوشته شده بر روی این الواح پخته شده را دریابد. . این گونه بود که تمامی 30000لوحه به دانشگاه شیکاگو فرستاده شدند تا توسط ایلام شناسان برجسته رمز گشایی شوند.این بررسی ها در ورای آشفته بازار جنگ دوم جهانی مدتی راکد ماند ..اما سرانجام به کوشش ریچارد هلک ایلام شناس برجسته آمریکایی چندین هزار لوحه خوانده شد و نقطه عطفی در حوزه ایران شناسی و هخامنشی پژوهی ایجاد نمود...بر اساس این لوحه ها که به نوعی مکان جمع آوری اسناد دولتی و اداری و دیوانی شاهنشاهی هخامنشی بوده است اینک می دانیم که در آن زمان به هیچ روی در ایران نظام برده داری نبوده و حقوق مردان و زنان یکسان بوده است..می دانیم که حتی برای اسیران جنگی در تخت جمشید به ازای کار، مزد پرداخته می شده و حتی میزان حقوق پرداختی کارگران نیز ضبط و ثبت شده است.نظام حقوق بشری موجود در این لوحه ها به راستی شگفت آور است...نیک می دانیم که اهرام سه گانه و دیوار چین و معبد زءوس آتن به خونبهای بردگان و اسیران جنگی بنیاد شد که فاقد هر گونه حقوق تعریف شده ای بودند.با بازخوانی این گل نبشت ها ، حتی اینک می دانیم که نوع غذای اربابان با کارگران چندان تفاوتی نداشته و همچنین به بسیاری از رسوم و آیین های اجتماعی ایران آن روزگاران و حتی اسلوب تلفظ واژه ها نیز پی می بریم.مجموعه این الواح را می توان بزرگترین میراث مکتوب باز مانده از عصر هخامنشیان به شمار اورد.اینک متاسفانه ان گل نیشت ها ،در اختیار دانشگاه شیکاگو است و کوششهای شاگرد ساعی پروفسور هلک..استاد دکتر مجید ارفعی که به نوعی بزرگترین ایلامی شناس حال حاضر گیتی است برای بازگردانیدن انها و ادامه رمز گشایی از این الواح بسیار ارزشمند به جایی نرسیده است.. دکتر ارفعی چنین می گوید...

« استاد هلک در مقدمه کتاب سترگ خود [ الواح باروی تخت جمشید] شرح می ‌دهند که گل نبشته‌های باروی تخت جمشید که از حفاری ‌های موسسه شرقی دانشگاه شیکاگو به سرپرستی ارنست هرتسفلد ( Ernest Hertzfeld ) در سال های 1933 و 1934 میلادی ( = 1312 - 1313 هجری شمسی ) در یکی از اتاق‌های دیوار شمال غربی تخت جمشید به دست آمده بودند، درون 2353 جعبه مقوایی شماره‌گذاری شده و چند پیت فلزی (در پنجاه صندوق) به دانشگاه شیکاگو آورده شدند. گل نبشته ها که به وسیله پارافین محافظت می شدند در سال 1937 میلادی ( = 1316 شمسی ) پس از پارافین زدایی آماده پژوهش و بررسی شدند. شماره گذاری این گل نبشته ها نخست بر اساس ترتیب برداشتن از جعبه ها صورت گرفت و بعدها به جای شماره ترتیبی یا شماره جعبه از نشان اختصاری Peres. ( مخفف Persepolis ) استفاده شد. سپس - شاید برای آن که با گل نبشته های خزانه اشتباه نشوند - نشانه اختصاری Fort. ( مخفف Fortification ) همراه با شماره های ترتیبی به آن ها داده شد.

از مجموع سی هزار گل نبشته گزارش شده از تخت جمشد، بسیاری از آن ها قطعه های ریز خُرد شده یا تنها دربردارنده نقش مُهرند، بسیاری نانوشته رها شده اند و نیز بسیاری که به خط و زبان آرامی با مرکب برآن ها نوشته شده اند، تنها نزدیک به پنج هزار متن خوانده و ترجمه شده اند . هلک در کتاب خود 2087 متن را به چاپ رساند که از آن میان 74 متن را استاد آرنو پوبل ( Arno Poebel ) سومرشناس بزرگ، 43 متن را کامرون و 14 متن را پیر پورو ( Pierre M. Purves ) خوانده بودند. دستاوردهای تلاش این داشمندان آغاز رمزگشایی گل نبشته های باروی تخت جمشید به شمار می رود.

هلک، افزون بر متن های چاپ شده ای که پیش تر گفته شد، بیش از 2500 گل نبشته دیگر را خوانده و حرف نویسی کرد که از میان آن ها 33 متن برگزیده را در سال 1978 میلادی ( = 1357 هجری شمسی ) به چاپ رساند.>>>.این گل نبشت ها ،تاریخ نگاشته های دستوری زمامداران نیستند که آکنده از دروغ بافته ها و چاپلوسی ها باشند...اسنادی اداری هستند که در اثر به آنش کشیده شدن تخت جمشید به دست سپاه اسکندرمقدونی چون خشت خام بودند ،پخته شده اند و من بر این باورم که به دلیل رمز گشایی تاریخ پرافتخار ایران در اثر پختن این لوحه ها که اینک به سنگی بدل گشته اند می توان بر خطای آن جاهل جوان ماکدونیایی چشم پوشید و به تاریخ انسانی و پر افتخار نیاکانمان بالید..کیست که نداند تاریخ یک ملت زمانی ارجدار است که دارای ویژگیهای انسانی باشد و چه افتخاری برای ملت فرهنگ ساز ایران که اینک در پرتو دانش زبان شناسی و رمز گشایی از گل نبشت های 2500 ساله ،در خشندگی فرهنگی اش بیش از پیش آشکار شده است....

/ 1 نظر / 30 بازدید
shenkey

میدانستید که ایرانیها در دروغ سازی،قصه سازی و جعل تاریخ مقام اول را دارند؟؟؟